Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Dokumenty
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Program Rewitalizacji:  Dąbrowa Górnicza 2022  (aktualizacja – 2016 r.) przyjęty Uchwałą nr XVII/392/2016  Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 2016 r.,  stanowi kompleksową aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Górniczej do roku 2020.

Dokument dostosowany jest do aktualnych wytycznych, określających sposób przygotowania oraz zawartość lokalnych programów rewitalizacji w okresie programowania EU na lata 2014 - 2020.

 

W ramach aktualizacji dokumentu przeprowadzono ponownie m.in. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej,  w tym  analizę problemów społecznych m.in. w sferze demografii, bezrobocia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości oraz analizę strategicznych dokumentów miasta i na tej podstawie wyznaczono najpierw obszary zdegradowane, a następnie priorytetowe obszary rewitalizacji, wypracowując dla nich wspólnie z mieszkańcami wizję, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych oraz mechanizmy włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji.

 

Dokument obejmuje również 50 projektów rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały i realizowane będą zarówno przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, jak i partnerów  z terenu miasta tj. spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorców i parafię. Dokument opracowany został zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015 r.  Jest również komplementarny wobec strategicznych i programowych dokumentów Dąbrowy Górniczej, w tym Strategii rozwoju miasta: Dąbrowa Górnicza 2022, której założenia  wynikają z ponadlokalnych strategii i programów m.in. „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+”.

 

Projekt dokumentu  podlegał ocenie przeprowadzonej przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej (27 kwietnia 2016 r.) oraz przyjęcie dokumentu uchwałą Rady Miejskiej (18 maja 2016 r.) oznacza wpisanie Programu  Rewitalizacji:  Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2016 r.) do Wykazu programów rewitalizacji województwa śląskiego, co umożliwia ubieganie się o wsparcie realizacji  projektów rewitalizacyjnych  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Program Rewitalizacji:  Dąbrowa Górnicza 2022  (aktualizacja – 2016 r.)


Strategia  Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022  - Aktualizacja

 

Budżet 2016 ,

 

WPF

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza

 

Miejskie strategie i programy rozwojowe

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0