Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar III: Centrum Ogólnomiejskie – Gołonóg
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 


Granica obszaru wyznaczona jest ulicami: Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kasprzaka) wraz z obszarem wokół ulicy Gwardii Ludowej, Swobodną, dalej wzdłuż linii kolejowej  do ulicy Piecucha, Al. Zagłębia Dąbrowskiego,  Tysiąclecia, Kosmonautów, Kasprzaka do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego.

 

Mapa nr 4. Obszar III: Centrum Ogólnomiejskie – Gołonóg


Obszar tworzą ulice: Prusa, Dzieci Wrześni, III Powstania Śląskiego, Bema, Storczyków, Siedmiu Szewców, Działki, Bratków, Kaczeńców, Kościelna, Jaskrów, Laski, Łączna, Sadowa, Swobodna, Spisaka, Cedlera, Kwiatkowskiego, Tierieszkowej, Gagarina, Wybickiego, Gwardii Ludowej, Szenwalda, Krasickiego, Szulc, Wodna, Szarotki, Piecucha, Zagłębia Dąbrowskiego (częściowo), Al. Piłsudskiego (częściowo).  

 W dzielnicy Gołonóg na szczególną uwagę zasługują trzy strefy rewitalizacji:


a/ Wzgórze Gołonoskie wraz ze zlokalizowanymi na nim obiektami sakralnymi (zabytkowy kościół pw. św. Antoniego wraz z cmentarzem) i terenami dziedzictwa przyrodniczego (zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórze Gołonoskie”).

b/ teren na którym usytuowane są: osiedle budynków socjalnych przy ulicy Łącznej, teren
po byłym Oddziale Celnym zlokalizowany pomiędzy ulicami Gwardii Ludowej i Sadowej oraz Dworzec PKP „Dąbrowa Górnicza-Gołonóg” wraz z otoczeniem. Z usytuowanych tu obiektów zabytkowych uwagi wymaga pochodzący z 1890r. budynek dworcowy, stanowiący ciekawy przykład architektury kolejowej.

c/ reprezentacyjna przestrzeń publiczna Gołonoga obejmująca plac Bema (nazwa zwyczajowa)  oraz ulicę Wybickiego oraz teren z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Zabudowa obszaru jest znacznie zróżnicowana. Tzw. Stary Gołonóg o zwartej zabudowie miejskiej pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku. Ten socrealistyczny zespół zabudowy mieszkaniowej zaliczany jest do grupy najbardziej wartościowych układów przestrzennych w krajobrazie miasta. Historyczna kompozycja urbanistyczna wymaga  tak odnowy, jak i ochrony. Budynki m.in. przy ulicach: Cedlera, Tiereszkowej czy Gagarina to przykład architektury wielkopłytowej. Zarówno „stare” osiedle, jak i blokowiska Obszaru: Centrum Ogólnomiejskie – Gołonóg, choć o zróżnicowanym charakterze zabudowy i problemach społecznych powinny zostać poddane rewitalizacji społecznej. Ten typ rewitalizacji odnosi się także do budynku Zespołu Szkół Plastycznych, położonego przy ul. Kosmonautów, ale włączonego do Obszaru III z racji usytuowania i typu zabudowy.

 

Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru III

OBSZAR III: CENTRUM OGÓLNOMIEJSKIE – GOŁONÓG

Priorytet 1

Wytworzenie obszaru centrotwórczego na osi Gołonóg, Wzgórze Gołonoskie – Śródmieście, Plac Wolności z wielofunkcyjną przestrzenią współtworzoną przez funkcje kulturalne, biznesowe, edukacyjne, rozrywkowe, sportowo – rekreacyjne, społeczne i administracyjne

Cel strategiczny 3


Poprawa wielofunkcyjności dzielnicy Gołonóg poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego Wzgórza Gołonoskiego oraz wzmocnienie funkcji usług społecznych i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości.   


Cele operacyjne rewitalizacji obszaru III

 

 1. Polepszenie jakości i zwiększenie różnorodności usług kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych w oparciu o posiadaną infrastrukturę i działające instytucje.
 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz obszaru centrotwórczego, m.in. poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych.
 3. Podniesienie standardu zamieszkania, poziomu bezpieczeństwa publicznego i estetyki przestrzeni publicznych na obszarze centrotwórczym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. stare osiedle w Gołonogu.


Typy projektów rewitalizacji obszaru III

 1. Projekty nadające reprezentacyjny charakter ogólnomiejskiemu centrum wraz z główną osią miejską (al. Piłsudskiego) z uwzględnieniem starej zabudowy mieszkaniowej.
 2. Projekty rewitalizacji związane z rozwojem funkcji biznesowych oraz wspierające lokalną przedsiębiorczość.
 3. Projekty wykorzystania obiektów historycznych, sakralnych, instytucji kultury  na rzecz rozwoju miasta.
 4. Projekty rewitalizacji Wzgórza Gołonoskiego rozwijające funkcję kulturowo-rekreacyjną.
 5. Projekty wspierające rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej, opieki zdrowotnej, rozrywkowej i sportowo - rekreacyjnej w centrum ogólnomiejskim.
 6. Projekty stworzenia ciągów pieszych i miejsc postojowych w centrum ogólnomiejskim.
 7. Projekty poprawiające warunki zamieszkania, podnoszące poziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.
 8. Projekty poprawiające skomunikowanie centrum ogólnomiejskiego z terenami przyrodniczo-rekreacyjnymi położonymi w zespołach dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria i Łosień-Łęka-Okradzionów oraz w Błędowie oraz z centrami lokalnymi I rzędu (centrum lokalne Ząbkowice, centrum lokalne Strzemieszyce).


Zgłoszone projekty:

 1. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej, w tym Etap I – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
 2. Wymiana azbestu chryzotylowego na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Starego Gołonoga – dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Zgłaszający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 1 przy ul. 3-go Powstania Śląskiego – lider projektu
 3. Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Plastycznych. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0