Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
OBSZAR I: CENTRUM OGÓLNOMIEJSKIE ŚRÓDMIEŚCIE
30/12/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Granica obszaru wyznaczona jest ulicami: Struga (od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich), Sienkiewicza, Sobieskiego, po granicy terenu CH Pogoria do linii kolejowej PKP i dalej wzdłuż linii kolejowej ulicą Kolejową, Kopernika (częściowo), Augustynika, Cieplaka, Królowej Jadwigi, Alei Róż, Legionów Polskich do skrzyżowania z ul. Struga.

 

 
Mapa nr 2. Obszar I:  Centrum Ogólnomiejskie – Śródmieście

 

 

 

Obszar tworzą ulice: 3 Maja, Górnicza, Kościuszki wraz z Rondem Sybiraków, Legionów Polskich (fragment) wraz z Muzeum Miejskim i ZSZ „Sztygarka”, Bandrowskiego, Sienkiewicza, Okrzei, Paryska, Struga, Dojazdowa, Al. Róż, Królowej Jadwigi (częściowo), Augustynika, Skibińskiego, Nowa, Spokojna, Stara, Wąska, Kolejowa, Górników Redenu, Wierzbowa, Cieplaka, Dąbrowskiego (częściowo), Jana III Sobieskiego (fragment), Przybylaka, Konopnickiej (fragment), Traugutta, Kołłątaja, Plac Wolności oraz Park Hallera.

 

W obszarze śródmieścia zgrupowane są najistotniejsze z punktu widzenia wizerunku miasta przestrzenie reprezentacyjne Dąbrowy Górniczej oraz tereny, które do takiego miana pretendują.   W ramach obszaru zlokalizowanych jest kilka ze wskazanych podczas prac nad programem stref rewitalizacji:

 

a/ strefa obejmująca tereny i obiekty, które powinny zostać poddane rewitalizacji kulturowo-gospodarczej, tj. ciąg ulicy Kościuszki (od Legionów Polskich do Dworca PKP) oraz obiekty: Dom Handlowy „Centrum”, budynek Poczty Głównej i Dworzec PKP wraz z otoczeniem. Rewitalizacja kulturowa w tej strefie dotyczyć winna Pałacu Kultury Zagłębia oraz obiektu dawnego kina „Ars”. Rewitalizacji przyrodniczo-rekreacyjnej należy poddać tzw. część A Parku Hallera. W ramach strefy występuje również teren poprzemysłowy „Defum”, który powinien zostać poddany rewitalizacji gospodarczej.

 

b/ wymagająca objęcia rewitalizacją kulturowo-gospodarczą przestrzeń ulicy 3 Maja wraz
z obiektami przy niej położonymi, w tym placu „starej” Straży Pożarnej. Występują tu też ważne obiekty, pełniące istotne funkcje symboliczno-historyczne dla miasta i jego mieszkańców, które należy poddać rewitalizacji kulturowej. Są to: Muzeum Miejskie „Sztygarka” wraz z Zespołem Szkół Zawodowych „Sztygarka” oraz sztolnią i pomnikiem, a także kościół św. Barbary. Rewitalizacja kulturowa w tej strefie odnosić się winna również do Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, zwłaszcza zaś do rozszerzenia technicznych możliwości działania tej placówki poprzez poprawę możliwości lokalowych.

 

c/ strefa o kluczowym znaczeniu dla ukształtowania i rozszerzenia centrum miasta, wyznaczana przez tereny i obiekty usytuowane wzdłuż ul. Królowej Jadwigi Rewitalizacja kulturowa w ramach omawianego obszaru odnosi się do jednego z najważniejszych zabytków miasta, a równocześnie miejsca pełniącego istotne funkcje religijne jakim jest Bazylika Sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej. W sąsiedztwie Bazyliki, przy ulicy Królowej Jadwigi zlokalizowane jest osiedle, które powinno zostać poddane rewitalizacji społeczno-kulturowej.

 Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru I

    OBSZAR I: CENTRUM OGÓLNOMIEJSKIE - ŚRÓDMIEŚCIEPriorytet 1


Wytworzenie obszaru centrotwórczego na osi Gołonóg, Wzgórze Gołonoskie – Śródmieście, Plac Wolności z wielofunkcyjną przestrzenią współtworzoną przez funkcje kulturalne, biznesowe, edukacyjne, rozrywkowe, sportowo – rekreacyjne, społeczne i administracyjneCel strategiczny 1


Wzmocnienie istniejących i wykreowanie nowych funkcji centro twórczych w oparciu o reprezentacyjne przestrzenie publiczne (Plac Wolności, ul. 3 Maja, Kościuszki, Królowej Jadwigi), tereny i obiekty poprzemysłowe i pokolejowe oraz śródmiejskie instytucje Kultury.  


 

Cele operacyjne rewitalizacji obszaru I

 1. Polepszenie jakości i zwiększenie różnorodności usług kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych w oparciu o posiadaną infrastrukturę i działające instytucje.
 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz obszaru centrotwórczego, m.in. poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych.
 3. Podniesienie standardu zamieszkania, poziomu bezpieczeństwa publicznego i estetyki przestrzeni publicznych na obszarze centrotwórczym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.


Typy projektów rewitalizacji obszaru I

 1. Projekty nadające reprezentacyjny charakter ogólnomiejskiemu centrum wraz z główną osią miejską (al. Królowej Jadwigi) z uwzględnieniem starej zabudowy mieszkaniowej.
 2. Projekty rewitalizacji związane z rozwojem funkcji biznesowych oraz wspierające lokalną przedsiębiorczość.
 3. Modernizacja dworca kolejowego PKP „Dąbrowa Górnicza” i stworzenie w jego rejonie nowoczesnego centrum przesiadkowego powiązanego z usługami, rekreacją i kulturą.
 4. Projekty wykorzystania obiektów historycznych, sakralnych, instytucji kultury  i terenu poprzemysłowego po „Defum” w Śródmieściu na stworzenie centrum kulturalnego miasta.
 5. Projekty wspierające rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej, opieki zdrowotnej, rozrywkowej i sportowo - rekreacyjnej w centrum ogólnomiejskim.
 6. Projekty rewitalizacji parków i zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Parku Hallera.
 7. Projekty stworzenia ciągów pieszych i miejsc postojowych w centrum ogólnomiejskim.
 8. Projekty poprawiające warunki zamieszkania, podnoszące poziom bezpieczeństwa publicznego oraz poprawiające estetykę przestrzeni publicznych.
 9. Projekty poprawiające skomunikowanie centrum ogólnomiejskiego z terenami przyrodniczo-rekreacyjnymi położonymi w zespołach dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria i Łosień-Łęka-Okradzionów oraz w Błędowie oraz z centrami lokalnymi I rzędu (centrum lokalne Ząbkowice, centrum lokalne Strzemieszyce).


Zgłoszone projekty:

 1. Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II – przebudowa i termomodernizacja budynku. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Inwestycji Miejskich
 2. Projekty rewitalizacji parków i zieleni miejskiej za szczególnym uwzględnieniem Parku Hallera. Etap I: Aranżacja zagospodarowania Parku Hallera – części A w Dąbrowie Górniczej.  Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 3. Wymiana płyt acekol – elewacyjnych na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zlokalizowanym w Centrum Ogólnomiejskim Śródmieście – Gołonóg (przy ul. Kościuszki 19). Zgłaszający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
 4. Tworzenie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Dąbrowa Górnicza. Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Straż Miejska
 5. Tworzenie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Dąbrowa Górnicza (projekt 2). Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza – Straż Miejska
 6. Adaptacja wyrobisk Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego „Sztygarka” na podziemną trasę turystyczną. Zgłaszający:  Muzeum Miejskie „Sztygarka”
 7. Baza noclegowa Expo Silesia i Nemo w Dąbrowie Górniczej. Zgłaszający: Hotel Commercial Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 8. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP). Zgłaszający: Gmina Dąbrowa Górnicza - Biuro Organizacji Pozarządowych
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0