Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszar IX: Tereny przyrodniczo-rekreacyjne w zespole dzielnic Łęknice – Korzeniec – Pogoria
07/01/2013
Anna Zubko
 
 
 
 Granica obszaru prowadzi od strony zachodniej ul. Powstańców, Limanowskiego, równolegle do linii kolejowej Gliwice – Częstochowa, wzdłuż ulic: Wspólnej, Przodowników, Zapolskiej, Wczasowej, Brzozowej, DK 1 (E75, S1), ul. Kusocińskiego, a dalej w kierunku zachodnim ul. Spacerową, brzegiem zbiornika Kuźnica Warężyńska do zachodniej granicy miasta ulicami: Unruga, Letnią, wzdłuż granicy miasta w kierunku południowym, a następnie wzdłuż linii kolejowej do ul. Powstańców.

 


Mapa nr 10. Obszar IX: Tereny przyrodniczo-rekreacyjne w zespole dzielnic Łęknice – Korzeniec – Pogoria

 

W skład obszaru wchodzą ulice: Letnia, Robotnicza, Malinowe Górki, Siewierska, Zielona, Spójna, Wiejska, Powstańców, Limanowskiego, Pękalskich, Krzynówki, Duboisa, Korzeniec, Śliwińskiego, Konopnickiej, Długosza, Asnyka, Wspólna, Kasprowicza, Skalskiego, Janowska, Łącząca, Cupiała, Olszowa, Dudkiewicza, Odrodzenia, Hempla, Narodowa, Dolna, Graniczna (fragment), Łańcuckiego, Unruga, Kostury, Zakątek, Jasna, Zakładowa, Łęknice, Wesoła, Bukowa, Topolowa, Północna, Bohomolca, Reja, Podłęknicka, Niemcewicza, Modrzewskiego, Napierskiego, Wróblewskiego, Zapolskiej, Kochanowskiego, Głowackiego, Paderewskiego, Sawickiej, Kilińskiego, Urbańskiego, Hibnera, Granitowa, Marchlewskiego, Gałczyńskiego, Kusocińskiego (częściowo), Jasińskiego Grunwaldzka, Przodowników, Średnia, Ciasna, Furmana, Stalowa, Dembowskiego, Dziewiąty, Piaskowa, Klonowa, Zuchów, Parkowa, Wczasowa, Brzozowa, Pogoria, Spacerowa, Żeglarska.Obszar IX obejmuje zespół dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria, w którym wyodrębniono pięć zróżnicowanych stref rewitalizacji. Pierwsza obejmuje osiedla socjalne (budynki socjalne przy ulicy Robotniczej oraz kamienice przy ulicy Limanowskiego), Park Zielona i obiekty infrastruktury sportowej (Stadion „Zagłębiak Dąbrowa Górnicza” przy ulicy Konopnickiej).

 

Park Zielona o wyróżniającej się geometrycznej kompozycji urbanistycznej, założony w 1933r. i zmodernizowany w latach 50., do dziś  stanowi niepowtarzalny obszar obejmujący największe w Zagłębiu skupisko dębów.

 

Drugi z terenów dla omawianego zespołu dzielnic to zdegradowany teren po byłym wysypisku śmieci przy ulicy Niemcewicza.

Na trzeci składa się osiedle robotnicze przy ulicy Pogoria. Zabytkowa kolonia Matheron zlokalizowana nad zbiornikiem Pogoria, stanowi jednorodny po względem urbanistyczno - architektonicznym zespół zabudowy robotniczej. Wymaga ona kompleksowej rewaloryzacji substancji budowlanej i infrastruktury technicznej z zachowaniem specyficznych cech architektonicznych.

Czwarta strefa obejmuje teren dziedzictwa przyrodniczego – zbiornik Pogoria II, zaś piąta
to tereny przyrodniczo rekreacyjne z infrastrukturą sportową: tereny wokół zbiorników Pogoria I i Pogoria III, dla których  celowe będą działania związane ze wzmacnianiem funkcji rekreacyjnej oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
Priorytety i cele strategiczne rewitalizacji obszaru IX

OBSZAR IX: TERENY PRZYRODNICZO-REKREACYJNE W ZESPOLE DZIELNIC ŁĘKNICE-KORZENIEC-POGORIA

Priorytet 7


Zrównoważony rozwój terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w zespole dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria łączący rozwój rekreacji i turystyki z zachowaniem i ochroną dziedzictwa przyrodniczego

Cel strategiczny 9


Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej terenów przyrodniczych w zespole dzielnic  Łęknice-Korzeniec-PogoriaCele operacyjne rewitalizacji obszaru IX    

 

  1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i ochrony środowiska w zespole dzielnic Łęknice-Korzeniec-Pogoria.
  2. Podniesienie standardów mieszkaniowych na osiedlu robotniczym przy Pogorii I i zmiana statusu osiedla przy ul. Robotniczej z socjalnego na rezydencjalny.
  3. Poprawa warunków akustycznych na terenach przyrodniczo-rekreacyjnych kompleksów zbiorników Pogoria i Kuźnia Warężyńska.

 

Typy projektów obszaru IX

 

  1. Projekty wzbogacające infrastrukturę i ofertę usług sportowo-rekreacyjnych, gastronomicznych i noclegowych.
  2. Projekty zapewniające równowagę ekologiczną na terenach bezpośrednio związanych ze zbiornikami wodnymi, w tym poprawa infrastruktury komunalnej wokół zbiorników Pogoria, ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika Pogoria II stanowiącym użytek ekologiczny.
  3. Rewaloryzacja zasobów mieszkaniowych i przebudowa społeczna dotyczące osiedla robotniczego przy Pogorii I i budynków socjalnych przy ul. Robotniczej.


Zgłoszone projekty:

  1. Rewitalizacja kompleksu  budynków przy ul. Robotniczej 33. Zgłaszający:  Gmina Dąbrowa Górnicza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ArcelorMittal Poland S.A.
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0