Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Priorytetowy obszar rewitalizacji Ząbkowice
01/06/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Powierzchnia obszaru: 5,012 km2  (2,65% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców: 8 930 osób (7,45% ogółu mieszkańców miasta)
Priorytetowy obszar rewitalizacji Ząbkowice pokrywa się terytorialnie z obszarem zdegradowanym Ząbkowice. Zasadniczą część obszaru rewitalizacji stanowi centralna część dzielnicy. Granica wschodnia obszaru przebiega wzdłuż ulic Wapiennej i Gospodarczej obejmując swym zasięgiem między innymi pozostałości obiektów po Hucie Szkła Gospodarczego. Dalej granica skręca w kierunku wschodnim obejmując w całości teren PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice SA. Granica północnej części obszaru biegnie wzdłuż granicy zakładów ERG a następnie przez ulicę Oświecenia dochodzi do Alei Zwycięstwa. Zachodnią część obszaru stanowi Osiedle Młodych Hutników. Granica dalej ciągnie się w kierunku wschodnim obejmując między innymi tereny klub sportowego „Unia Ząbkowice”, następnie wzdłuż terenów zakładów URSA dochodzi do osiedla Robotniczego, potem graniczy z obszarem Parku Brzozowego i wzdłuż ulicy Armii Krajowej domyka obszar przy zbiorniku Pogoria I. Południowa część obszaru obejmuje swym zasięgiem zbiornik wodny Pogoria I wraz z tradycyjną kolonią robotniczą „Matheron” oraz ośrodkami wypoczynkowymi położonymi przy ulicy Żeglarskiej oraz wokół zbiornika.

Obszar tworzą ulice: Aleja Zwycięstwa, Armii Krajowej, Chemiczna, Dąbrowskiej, Dolomitowa, Dreszera, Dworcowa, Fredry, Gospodarcza, Korczyńskiego, Langego, Łąkowa, Mizerkiewicza, Młynarska, Nałkowskiej, Osiedle Robotnicze, Oświecenia, Piastowska, Projektowana, Rapackiego, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Szosowa, Targowa, Tetmajera, Tulipanowa, Wapienna, Willowa, Zabłockiego, Zagłębiowska, Zdrojowa, Pogoria, Żeglarska.

 

 

Z części diagnostycznej opracowania wynika, że dzielnica Ząbkowice jest najbardziej zdegradowanym i zmarginalizowanym obszarem miasta uwzględniając zarówno aspekty społeczne, urbanistyczne i infrastrukturalne. Problemy społeczne zogniskowane są w centrum dzielnicy, w szczególności w rejonie ulic: Osiedle Robotnicze oraz Sikorskiego, a także w osiedlu Młodych Hutników. Wśród podstawowych problemów wskazanych przez mieszkańców w trakcie spotkania diagnostycznego były: zły stan techniczny majątku PKP, brak oferty spędzania wolnego czasu, brak reprezentacyjnych miejsc, które można uznać  za wizytówkę dzielnicy oraz substandardową zabudowę mieszkaniową osiedli (głównie Osiedle Młodych Hutników).  

 

Od 2010 do 2014 roku liczba mieszkańców obszaru zmniejszyła o 2,8%. Największy ubytek mieszkańców zauważalny jest w przypadku Osiedla Robotniczego (- 6,5%)  oraz Alei Zwycięstwa (- 3,2%).  Nie zmienia się poziom bezrobocia. W roku 2010 bez stałego zatrudnienia pozostawało 500 mieszkańców obszaru (5,44% ogółu ludności). W roku 2014 było ich 504 (5,64% ogółu ludności). Najsilniej zjawisko odczuwalne jest w przypadku ulic: Sikorskiego (11,14% mieszkańców to osoby bezrobotne), Pogoria (7,4%), Chemicznej (6,6%) oraz Alei Zwycięstwa (6,29%). Niepokojąco wzrasta liczba osób długotrwale bezrobotnych, ze 181 w roku 2010 (stanowili wówczas 36,2 % ogółu bezrobotnych) do 279 osób w roku 2014 (55,3% ogółu bezrobotnych). Najsilniej zjawisko to występuje w przypadku: Al. Zwycięstwa, Chemicznej, Rapackiego i Sikorskiego. Wzrasta liczba osób objętych zasiłkami pomocy społecznej. W roku 2010 było to: 46 osób, 66 rodzin i 244 osoby w rodzinach (3,16% ogółu mieszkańców obszaru), podczas gdy na koniec 2014 roku: 58 osób, 99 rodzin i 309 osób w rodzinach (4,11% ogółu mieszkańców). Największy wzrost odnotowano przy Alei Zwycięstwa, gdzie liczba rodzin korzystających z zasiłków MOPS wzrosła z 22 do 32, a liczba osób w rodzinach z 84 do 103 oraz ulicy Sikorskiego, gdzie w 2010 roku  zasiłki MOPS  pobierało: 5 osób, 12 rodzin (43 osoby w rodzinach), a w 2014 r. już 13 osób, 25 rodzin (74 osoby w rodzinach).  Na tle pozostałych obszarów miasta, niezadawalającą przedstawia się też sytuacja gospodarcza dzielnicy. W okresie 2011-2014 nastąpił ubytek firm (o nieco ponad 4%). W 2014 r. zarejestrowanych było 696 podmiotów gospodarczych podczas, gdy w 2011 r. było ich o 30 więcej. W strukturze firm dominują firmy najmniejsze, zatrudniające do 9 pracowników. Takich firm  w 2014 r. było 652 (w roku 2011 – 681).

 

W trakcie  przeprowadzonych badań socjologicznych,  na pierwszym miejscu mieszkańcy wskazywali  konieczność rewitalizacji całej dzielnicy bez wyjątku (37,3 % ogółu badanych), a wymieniając w kolejności: obszar dworca PKP Ząbkowice, obszar wokół ulicy Armii Krajowej i Osiedla Robotniczego w kierunku wybudowania pasażu handlowego i obszaru reprezentacyjnego, nowego lokalnego centrum Ząbkowic, Osiedle Młodych Hutników, obszar przy szkole nr 21, budynek Domu Kultury, dawny szpital geriatryczny z parkiem.  Na liście przedsięwzięć niezbędnych dla dzielnicy wskazano: wytworzenie centrum Ząbkowic, odrestaurowanie historycznych budynków Ząbkowic (dworca PKP, budynku Naczelnika), powstanie nowych mieszkań, także socjalnych, poprawę standardu mieszkań już istniejących, w tym socjalnych, poprawę wyglądu budynków i ulic, stworzenie zaplecza dla handlu i usług, stworzenie miejsc dla rekreacji i sportu, stworzenie miejsc dla edukacji dzieci i młodzieży, stworzenia miejsc do spotkań sąsiadów i ich rodzin (domy osiedlowe, sale środowiskowe, ogródki jordanowskie dla dzieci i dorosłych) .

 

Obszar posiada duże znaczenie dla rozwoju lokalnego. W procesie rewitalizacji wykorzystany  może być funkcjonujący tu  Dom Kultury. Obiekt wymaga jednakże remontu i modernizacji. Działaniami konieczne będzie  objęcie również zaniedbanych, posiadających  spory potencjał terenów wokół zbiornika Pogoria I wraz z zabytkową kolonią robotniczą Matheron.  

  
   Pustostany w Ząbkowicach, ul. Sikorskiego  (Autor: Adam Polko)


 

 

 

 

Muszla koncertowa w parku w Ząbkowicach  (Autor: Adam Polko)

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0