Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Osiedle Mickiewicza/Norwida
01/06/2016
Anna Zubko
 
 
 
 W priorytetowym obszarze rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida projektami rdzeniowymi są: projekt dotyczący modernizacji ulicy Majakowskiego (Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej, w tym: Etap I ul. Majakowskiego, wdrażający: Gmina Dąbrowa Górnicza), który został ukończony w 2015 roku, oraz dwa projekty stanowiące kontynuację tego pierwszego, czyli rewitalizacji pozostałych przestrzeni publicznych i zdegradowanych w osiedlu Mickiewicza, a także towarzyszące temu wsparcie społeczności lokalnej. Projekty O5 i O6 są względem siebie komplementarne co oznacza, że projekt infrastrukturalny (twardy – O6) jest wypadkową skuteczności działań i decyzji  podjętych w trakcie realizacji projektu społecznego (miękkiego – O5).

 

Istotnymi działaniami w  ramach realizacji projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, będą bowiem przedsięwzięcia charakterze pilotażowym kierowane do osób szczególnie zagrożonych marginalizacją z powodu starszego wieku i wiążącej się z nim często niepełnosprawności. Problemy starzejącej się społeczności w sposób szczególny uwzględnione zostaną także podczas prac nad wytworzeniem  koncepcji centrum lokalnego  dla priorytetowego obszaru rewitalizacji: osiedle Mickiewicza/Norwida,  sprzyjającego  przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej  wraz z działaniami edukacyjnymi na rzecz organizacji społeczności lokalnej na rzecz wykreowana lokalnych organizatorów społeczności lokalnej.

Projektami uzupełniającymi działania techniczne są projekty C12, O9, O10, natomiast uzupełnieniem działań społecznych stanowią projekty O2, O3, O4, O11, O12. Ważnymi działaniami, prowadzonymi w ramach realizacji tych  projektów będą  m.in. poradnictwo z zakresu działania w trzecim sektorze, doradztwo dla animatorów lokalnych i liderów społecznych, stworzenie klastra społecznego projekt O2, podnoszenie kwalifikacji osób objętych projektem O3 w ramach  realizacji indywidualnych planów działania, szkoleń zawodowych, staży co sprzyjać będzie ograniczaniu  zjawiska bezrobocia,  dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach realizacji projektu O4, podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, co przewiduje projekt O11 oraz spójny i zintegrowany system informacji, a także  edukacja senioralna wdrażane w ramach projektu O12.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0