Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida
01/06/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida

Powierzchnia obszaru:      0,476 km2  (0,25% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców:   7 974 osób  (6,66% ogółu mieszkańców miasta)
Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida wchodzi w skład obszaru zdegradowanego Śródmieście. Główną oś komunikacyjną obszaru tworzy Aleja Majakowskiego.
Od wschodu granica przebiega w kierunku wzdłuż ulicy 11 Listopada dochodząc do ulicy Długiej. Następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Długiej obszar obejmuje m.in. zaniedbany stadion „Damel”. Granica północna jest wyznaczona działkami bezpośrednio sąsiadującymi z nieruchomościami Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych „Damel” SA. Następnie granica obszaru dochodzi do Alei Józefa Piłsudskiego i dalej w kierunku południowym wytyczona jest ulicą Korczaka, obejmując swym zasięgiem planty. Południowa granica obszaru przebiega wzdłuż ulicy Przemysłowej dochodząc ponownie do ulicy 11 Listopada na wysokości wjazdu do Centrum Handlowego „Real”.
Granicami obszaru objęte są ulice: Krasińskiego, Korczaka, Majakowskiego, Mickiewicza, Norwida, Przemysłowa, Słowackiego, Wyspiańskiego, 6 Sierpnia, 11 Listopada (fragment).

Liczba ludności Osiedla Mickiewicza/Norwida w ciągu pięciu lat (2010 – 2014) zmniejszyła się o 6%. Największy ubytek odnotowano w przypadku ulic: Korczaka, Krasińskiego i Norwida o ok. 7%. Jednocześnie o 4,47% wzrosła liczba bezrobotnych mieszkańców. Ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców w roku 2010 wynosił 4,48%, a na koniec 2014 roku: 4,98%. Znacznie zwiększyła się liczba długotrwale bezrobotnych ze 148 osób w 2010 r. do 234 osób w 2014 r. (wzrost o 58,1%). Największy wzrost w tej sferze odnotowano wśród mieszkańców  ul. Krasińskiego. Zmniejszyła się natomiast liczba osób objętych zasiłkami pomocy społecznej. W 2010 roku z pomocy takiej korzystało 47 osób, 56 rodzin (184 osób w rodzinach). Na koniec 2014 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 36 osób, 55 rodzin i 175 osób w rodzinach. Największy wzrost odnotowano wśród mieszkańców ul. Mickiewicza, gdzie liczba rodzin objętych pomocą MOPS wzrosła w tym czasie z 16 do 24, a liczba osób w rodzinach korzystających z zasiłków z 47 do 82. W przypadku Osiedla Mickiewicza/Norwida wskaźniki świadczące o problemach społecznych są rozłożone w miarę równomiernie w podziale na poszczególne ulice. Nie jest to obszar, w którym ogniskują  się negatywne zjawiska związane np. patologiami społecznymi. Ze względu na wyzwania demograficzne, w szczególności starzenie się społeczności dzielnicy, istnieje zagrożenie wykluczenia społecznego ze względu właśnie na wiek mieszkańców, w tym niepełnosprawność. Szczególnie intensywnie zjawisko widoczne jest w przypadku ulic: Korczaka, Norwida i Słowackiego, gdzie niemal co 3 mieszkaniec jest w wieku 60+.

 

 

 

W obszarze rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida w 2014 r. zarejestrowanych było 657 podmiotów gospodarczych; spośród nich 622 stanowiły firmy mikro, 30 małe firmy i 5 firmy średnie. W porównaniu z 2011 r. liczba podmiotów wzrosła o 8%. Na każdych 100 mieszkańców obszaru przypadało w 2014 r. 8 podmiotów gospodarczych. Większość firm zlokalizowana jest wzdłuż alei Majakowskiego oraz w kompleksie biurowo- usługowym przy ulicy 11 Listopada 1.

Spotkania z mieszkańcami dzielnicy wykazały, że największym wyzwaniem rewitalizacji tego obszaru  jest wypracowanie działań stanowiących kontynuację kończącego się w 2015 roku projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej, w tym modernizacji ulicy Majakowskiego (tzw. Alei). Do tej pory, działania rewitalizacyjne koncentrowały się na modernizacji infrastruktury, przebudowie układu komunikacyjnego oraz urządzeniu przestrzeni zgodnie z sugestiami mieszkańców, które stanowiły wytyczne dla projektantów. Obecnie, konieczne jest wypracowanie oferty w sferze społecznej, na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców. Ponadto wskazywano na potrzebę kontynuacji projektu, tzn. kreowanie działań realizowanych w pozostałych częściach osiedla, a głównie skoncentrowanych na  poprawie jakości zamieszkania poprzez podniesie funkcjonalności, estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni wewnątrzosiedlowych. W trakcie przeprowadzonego wówczas socjologicznego projektu badawczego zidentyfikowano preferencje mieszkańców w zakresie kierunku i formy dalszych działań rewitalizacyjnych, m.in. postulowano, że konieczność podjęcia kompleksowych działań renowacyjnych (kanalizacja, nawierzchnia dróg, place zabaw dla dzieci) w całej dzielnicy. Zwracano też uwagę na konieczność wypracowania całościowego programu zmian, który obejmie współpracę ze wspólnotami mieszkańców i dotyczyć będzie zmian w otoczeniu ulicy” .

Ulicę Majakowskiego wraz z otoczeniem zaliczyć można do obszarów o  ważnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, a jednocześnie miejsce gdzie z uwagi na liczbę mieszkańców zagrożonych wykluczeniem z powodu wieku, w tym niepełnosprawności należy podjąć próbę  wdrożenia przemyślanych pilotażowych projektów adresowanych do osób w wieku 60+, które następnie będzie można zastosować w innych obszarach rewitalizacji. Niemniej istotne jest podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób pozostających bez stałego zatrudnienia, organizacja przedsięwzięć na rzecz włączenia zawodowego i społecznego osób i rodzin pozostających pod opieką MOPS, wreszcie integracji społeczności osiedla, w tym poprzez podnoszenie atrakcyjności zamieszkania m.in. w sferze tworzenia nowoczesnej infrastruktury sprzyjającej atrakcyjnemu spędzaniu czasu wolnego, przyjaznej dzieciom i osobom starszym.

 

 

 
 Osiedle Mickiewicza   (Autor: Adam Polko)

 

 

 
       Zmodernizowana Aleja Majakowskiego   (Autor: Adam Polko)
 
        Osiedle Mickiewicza   (Autor: Adam Polko)

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0