Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Park Zielona i Osiedle przy ul. Robotniczej
30/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

W priorytetowym obszarze rewitalizacji Park Zielona i Osiedle przy ul. Robotniczej, należy wyróżnić dwie kategorie projektów rdzeniowych. Pierwsza, związana jest kompleksową rewitalizacją Parku Zielona w ramach projektu realizowanego w obszarze funkcjonalnym doliny rzek Przemszy i Brynicy (m.in. projekt:  Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  (obszar: Dąbrowa Górnicza, Etap I: Opracowanie dokumentów diagnostyczno-analitycznych, koncepcyjnych i wykonawczych do przygotowania oraz kompleksowej realizacji Parku Linearnego, wdrażający: Gmina Dąbrowa Górnicza). Projektem uzupełniającym jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru w ramach promowania tzw. „zielonej mobilności.  

Druga kategoria obejmuje projekt rdzeniowy, w którym wysiłki są skoncentrowane na działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców zdegradowanego osiedla przy ul. Robotniczej (projekt: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych, wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej). Działania m.in. na rzecz zwiększania kwalifikacji zawodowych osób objętych projektem zgodnie z indywidualnymi planami działania, szkolenia zawodowe, staże sprzyjać będą zmniejszaniu zjawiska bezrobocia.

 

 

Projekt rdzeniowy uzyska wsparcie w postaci projektów uzupełniających dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, (projekt O4 zakładający m.in. dofinansowywanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej) wspierania aktywności lokalnych w ramach inkubatora (projekt O2), a także działań na rzecz grup defaworyzowanych, w szczególności seniorów (projekt O12).

 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Parku Zielona, koncepcję rewitalizacji ulicy Robotniczej wraz z otoczeniem należy łączyć z kompleksową rewitalizacją parku. Realizacja dwóch wyżej wymienionych grup tematycznych projektów powinna sprzyjać poprawie jakości zamieszkania w okolicy ulicy Robotniczej.


Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0