Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Priorytetowy obszar rewitalizacji Park Zielona i osiedle przy ul. Robotniczej
30/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Powierzchnia obszaru:  0,966 km2 (0,51% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców:  659 osób  (0,55% ogółu mieszkańców miasta)


Priorytetowy obszar rewitalizacji Park Zielona i Osiedle przy ul. Robotniczej jest częścią obszaru zdegradowanego Śródmieście. Od zachodu obszar graniczy z miastem Będzin, a część granicy wyznaczona jest przebiegiem rzeki Przemszy. Główną częścią obszaru jest Park Zielona. Od strony południowej granicę obszaru wyznacza osiedle budynków socjalnych położonych przy ulicy Robotniczej. Obszar tworzą ulice: Robotnicza, Letnia, Zielona.

 

 

 
Liczba ludności obszaru, w ciągu pięciu lat tj. w okresie 2010 – 2014, zmniejszyła się o 3,8%. Ubytek mieszkańców dotyczy ul. Robotniczej, gdzie wskaźnik ten wyniósł 6,1%.  Problemy społeczne obszaru koncentrują się w osiedlu budynków socjalnych położonych przy ulicy Robotniczej. W porównaniu z rokiem 2010 liczba osób objętych pomocą społeczną  wzrosła  o 11,8%  . W 2010 r. z zasiłków MOPS korzystało 20 osób i 41 rodzin (149 osób w rodzinach), natomiast na koniec  roku 2014 liczby te wynosiły: 46 osób i 44 rodziny (143 osoby w rodzinach). Wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych jest ponad 32,8 % wszystkich mieszańców osiedla.  Udział bezrobotnych w całej populacji osiedla jest wysoki i wynosi ponad 18,4%. Długotrwale bezrobotni stanowią 67% wszystkich pozostających bez pracy. W porównaniu z 2010 r. liczba bezrobotnych w osiedlu wzrosła o 19,3%, a liczba długotrwale bezrobotnych  o 100%.

 Względem obszaru zdegradowanego Śródmieście osiedle przy ul. Robotniczej ma peryferyjne położenie i jest zagrożone dalszą postępującą marginalizacją. Negatywnym zjawiskom społecznym towarzyszą problemy infrastrukturalne. Substandardowa zabudowa mieszkaniowa oraz zaniedbana przestrzeń osiedlowa stanowią o niskiej jakości zamieszkania. Obszar charakteryzuje się też relatywnie niskim poziomem przedsiębiorczości. Na 100 mieszkańców przypada nieco ponad 7 podmiotów gospodarczych. W 2014 r. zarejestrowanych było 49 firm, w tym 46 mikro firmy  oraz 3 małe firmy. Przedsiębiorstwa działające w obszarze reprezentują różne branże, w szczególności handlowe i usługowe (m.in. transportowe, remontowe, kosmetyczne). W okresie 2011-2014 ilość firm w obszarze wykazywała względną stabilność – nastąpił przyrost o 6,5%, przy nie zmienionej strukturze pod względem wielkości zatrudnienia. Dynamika wzrostu aktywności gospodarczej jest mniejsza w porównaniu z innymi obszarami miasta.Dużym, jak  na razie, nie w pełni wykorzystanym potencjałem, jest bezpośrednie sąsiedztwo Parku Zielona, obszaru o istotnym znaczeniu w polityce rozwoju miasta. Rewitalizacja zarówno parku, jak i osiedla daje szanse na tworzenie kompleksowych projektów poprawiających równocześnie atrakcyjność wypoczynkowo-rekreacyjną parku i atrakcyjność zamieszkania przy ulicy Robotniczej. Podczas konsultacji społecznych, w  ramach realizacji   projektu: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy, w drodze głosowania za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, uznali za najbardziej interesującą propozycję zagospodarowania dla Parku Zielona wariant:  „sportowo-rodzinno- wypoczynkowy” (46,23%). Opcja ta uzyskała wyraźną przewagę nad pozostałymi sugestiami zagospodarowania wyżej wymienionego obszaru czyli wariantami:  „sportowo-rekreacyjnym” (33,43% głosów)  i „historyczno-edukacyjnym” (20,35% wskazań).

Sondaż wskazał, że mieszkańcy oczekują nadania temu terenowi uniwersalnego charakteru o jasno wydzielonych strefach aktywności .  


 
 Osiedle przy ulicy Robotniczej (Autor: Adam Polko)


         
 

Park Zielona  (Autor: Adam Polko)

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0