Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Centrum
30/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Centrum obejmuje projekty, które będą realizowane zarówno w Podobszarze: Śródmieście, jak i w Podobszarze: tereny dawnej KWK „Paryż”. W projektowanych dla obszaru działaniach uwzględniono trzy projekty rdzeniowe, z których dwa  związane z zagospodarowaniem strategicznego terenu po zakładzie DEFUM.

 

Są to: Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej (wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza) oraz  projekt: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych terenów przy ul. Konopnickiej i Kolejowej na potrzeby Akademickiego Inkubatora Kreatywności (wnioskodawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Skala i ranga przedsięwzięć oraz ich potencjalnie kluczowy wpływ na nowe oblicze centrum Dąbrowy Górniczej decydują o uznaniu ich za istotne przedsięwzięcia w tym obszarze. Trzeci z projektów rdzeniowych otwiera możliwość realizacji innych projektów biznesowych na terenach dawnej kop. Paryż  (projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza). Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli  zintegrować przestrzennie i funkcjonalnie tereny po dawnej kopalni z centrum miasta, a ożywienie gospodarcze będzie pozywanie oddziaływało na rynek pracy i ograniczenie problemu bezrobocia.Zestaw projektów o charakterze społecznym ma równorzędną rangę względem projektów rdzeniowych. Dzieje się tak dlatego, że kreowanie nowego centrum miasta jest przede wszystkim oparte na rozwoju biznesu (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz rozwoju sektora obywatelskiego.

 

Działania społeczne w ramach projektów realizowanych w obszarze są odpowiedzią na zdiagnozowane, specyficzne problemy w tej sferze. W ramach projektu C7 założono m.in. współpracę dot. kształcenia  w zawodach rzemieślniczych i artystycznych lokalnych szkół z przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców, wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej co pomoże w zmniejszeniu bezrobocia i wykluczenia, a także powołanie Akademii Industrialnej dla seniorów o charakterze praktycznym, która będzie mogła podjąć współpracę z młodzieżą ze szkół technicznych oraz dziećmi (uczestnicy Akademii będą mogli działać jako mentorzy co będzie dla nich działaniem aktywizującym i socjoterapeutycznym).

 

W oparciu o konsultacje, warsztaty, spacery badawcze, debaty podwórkowe, panele obywatelskie i inne formy zaangażowania mieszkańców w decydowanie o kształcie nowego centrum miasta planuje się nie tylko przyjąć akceptowalne przez wszystkich rozwiązanie ale też trwale zwiększyć kapitał społeczny mieszkańców. Zostaną również przygotowane dwa programy edukacyjne: pakiet senioralny i pakiet szkolny, które wykorzystując otwarcie Fabryki będą wpajać uczestnikom idee partycypacji. Podobnie aktywizacji społecznej służyć będą działania planowane w ramach realizacji projektu O2, w tym m.in. poradnictwo z zakresu działania w trzecim sektorze, doradztwo dla animatorów lokalnych i liderów społecznych, stworzenie klastra społecznego. Zmniejszanie zjawiska bezrobocia wspierać mają działania realizowane w ramach Projektu O3 m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji osób objętych projektem w ramach  realizacji indywidualnych planów działania, szkoleń zawodowych oraz staży, a także projektu O8 adresowanego do przedsiębiorców.

 

W obszarze Centrum należy ponadto wyróżnić tzw. projekty wynikowe, które będą czerpać korzyści z wdrażania przede wszystkim projektu związanego z kompleksowym przygotowaniem terenu inwestycyjnego. Skuteczność tych projektów powinna zaowocować większą ilością projektów wynikowych.


Projektami uzupełniającymi są m.in. projekty dotyczące modernizacji i kreowania nowych funkcji w pojedynczych, punktowych obiektach, takich jak byłe kino „Ars” oraz Muzeum „Sztygarka”. Kolejną grupę projektów uzupełniających tworzą inwestycje w infrastrukturę drogową, poprawiające dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo publiczne.


Realizacja projektów na terenach poprzemysłowych DEFUM i KWK „Paryż”, daje szanse w tym pierwszym przypadku na wykreowania inkluzyjnej, reprezentacyjnej przestrzeni śródmiejskiej, a w tym drugim przypadku miejsca wdrażania nowych koncepcji biznesowych.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0