Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Łączna
30/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Powierzchnia obszaru: 0,312 km2 (0,16% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców: 1 632 osób (1,36% ogółu mieszkańców miasta)


Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Łączna wchodzi w skład obszaru zdegradowanego Gołonóg. Granica obszaru od południa wyznaczona jest wzdłuż Alei  Józefa Piłsudskiego. Następnie na wysokości skrzyżowania Alei z ulicą Gwardii Ludowej skręca w stronę północną, przebiegając wzdłuż ulicy Swobodnej, do granic osiedla Łączna. Od strony zachodniej granica obszaru przebiega wzdłuż linii wyznaczonej od ronda przy Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Łącznej obejmując wszystkie zabudowania osiedla Łączna.

Granicami obszaru objęte są ulice: Łączna.

 

 

Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Łączna jest miejscem koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Lokalizacja dużego skupiska lokali socjalnych przy ulicy Łącznej powoduje, że wskaźniki dotyczące skali bezrobocia i korzystania z pomocy społecznej przekraczają znacznie wyniki dla całego miasta. Z danych za 2014 rok wynika, że wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sumie,  objętych  było 357 osób.  Stanowi to 39,9% wszystkich mieszkańców obszaru. W porównaniu z rokiem 2010 liczba osób objętych pomocą społeczną wzrosła o blisko 12% (wówczas wsparciem objętych było 319 osób). 40,8% mieszkańców osiedla żyje w skrajnym ubóstwie.

 

Prawie co czwarty mieszkaniec ulicy Łącznej (23,5%)  nie ma pracy. W porównaniu z 2010 r. liczba bezrobotnych mieszkańców obszaru wzrosła o 6,6%  (ze 197 do 210 osób). Większość bezrobotnych mieszkańców obszaru to ludzie pozostający długotrwale bez zatrudnienia (69% wszystkich bezrobotnych), a ich liczba ze 105 w 2010 r. wzrosła do 145 osób na koniec 2014 r. (tj. o 38%). Blisko połowa bezrobotnych mieszkańców osiedla to kobiety (102 osoby). Nieco ponad połowa (110 osób) to bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym, a kolejnych 70 osób posiada wykształcenie zawodowe. 9,5% bezrobotnych (20 osób) to osoby, które nie ukończyły 25 roku życia. 

 

Społeczność obszaru, w szczególności osoby i całe rodziny mieszkające w budynkach socjalnych można w wielu przypadkach uznać za wykluczone, bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. Utrwalanie negatywnych postaw przejawiających się w bierności zawodowej, niezaradności życiowej i patologiach (przemoc domowa, alkoholizm) rzutuje szczególnie negatywnie na rozwój osobowy dzieci i młodzieży zamieszkujących osiedle Łączna, które narażone są na dziedziczenie biedy.W stosunku do miasta i dzielnicy Gołonóg obszar rewitalizacji Osiedle Łączna ma peryferyjne położenie i jest zagrożony marginalizacją. Teren jest słabo wyposażony w funkcje handlowe i usługowe, brakuje miejsc i oferty spędzania czasu wolnego. Budynki socjalne są w dużym stopniu zdewastowane, a najbliższe otoczenie, tj. przestrzeń osiedlowa jest zaniedbana, nieestetyczna i pozbawiona udogodnień, w tym elementów małej architektury. Na terenie osiedla działa  Noclegownia Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, przy ul. Swobodnej zlokalizowane są: Hala Sportowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych. Sąsiedztwo obydwu obiektów należy uznać, że szansę rewitalizacji osiedla Łączna; hala sportowo może stać się miejscem spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a ośrodek szkolno-wychowawczy może pełnić funkcje integracyjne o profilu edukacyjnym i kulturotwórczym.  Potencjałem obszaru rewitalizacji osiedla Łączna jest też stosunkowo duża liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obszarze lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W 2014 r. na ulicy Łącznej zarejestrowanych było 160 firm, w tym 143 stanowiły firmy zatrudniające do 9 osób, a 17 firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników. W porównaniu z 2011 r., kiedy to liczba firm zlokalizowanych przy ul. Łącznej wynosiła 136, nastąpił wzrost liczby przedsiębiorstw o 17%. Na każdych 100 mieszkańców zamieszkujących obszar przypada prawie 18 podmiotów gospodarczych, istnieje więc możliwość bezpośredniego zaangażowania się lokalnych przedsiębiorców w proces aktywizacji zawodowej mieszkańców osiedla Łączna.

 

Podjęcie działań na rzecz próby włączenia społecznego i wspierających aktywizację zawodową mieszkańców,  integrujących  rodziny i społeczność są dużym wyzwaniem uzasadniającym podjęcie działań rewitalizacyjnych. Także próba zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej przez młodzież.

 

W procesie tym obok działań instytucjonalnych istotne będzie aktywność organizacji pozarządowych. Ważne będą działania na rzecz wzmocnienia więzi sąsiedzkich i podniesienie poziomu zaufania pomiędzy mieszkańcami budynków socjalnych przy ulicy Łącznej a osobami mieszkającymi w zabudowie szeregowej przy ulicy Spisaka. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo mieszkańcy obu ulic tworzą mikrospołeczność, w której ze względu na wspomniane problemy konieczna jest bliższa współpraca i porozumienie.
 

 
    Osiedle Łączna (Autor: Adam Polko)

 

 

 

Osiedle Łączna (Autor: Adam Polko)


Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0