Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

 

Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w podobszarach: Strzemieszyce Wielkie oraz Hałda Kazdębie.

 

Za projekty rdzeniowe  należy uznać: modernizację budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia przy założeniu, że stanie się ona centrum inicjatyw obywatelskich (projekt: Termomodernizacja budynku MBP

 

– Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej, ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu, wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza) wraz z  projektami „miękkimi” związanymi z inkubatorem aktywności lokalnych oraz wspieraniem przedsiębiorczości. Projekty rdzeniowe O1 (projekt: Animacja mikrospołeczności lokalnych na terenie Dąbrowy Górniczej – programy aktywności lokalnej, wnioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) i O3 (projekt: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych, wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy) powinny przede wszystkim ograniczyć skalę problemów dotyczących wykluczenia społecznego.

 

W ramach realizacji projektu O1 w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego podejmowane będą działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania społecznego w zakresie pełnionych ról społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi. Wśród nich przewidziano m.in.  zapewnienie mieszkańcom budynków socjalnych przy ul. Hotelowej, szczególnie w wieku 40+ udziału w pracach społecznie użytecznych na rzez własnego środowiska, umożliwienie spotkań rodzin i osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i kształtowania właściwych postaw rodzicielskich w ramach utworzonej  świetlicy terapeutycznej oraz uruchomienie jadłodajni dla osób najuboższych, niepełnosprawnych, które nie potrafią zapewnić sobie gorącego posiłku we własnym zakresie. Realizowane w ramach projektu O3 działania adresowane do osób pozostających bez pracy służyć będą podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a tym samym tworzyć będą możliwości odnalezienia się na rynku pracy oraz zmniejszaniu się zjawiska bezrobocia. Osiągnięciu tego samego celu  choć z wykorzystaniem innych narzędzi sprzyjać będzie realizacji projektu O4. Dodatkowe wsparcie, w ramach realizacji projektów społecznych O11 i O12 uzyskają zarówno grupy najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców obszaru. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu O2 pozwolą zaktywizować społecznie i obywatelsko społeczność lokalną.

 

Projektem rdzeniowym otwierającym możliwość realizacji innych projektów biznesowych jest kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej (projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza). Projektem uzupełniającym jest projekt dotyczący wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). W przypadku terenu obejmującego Hałdę Kazdębie, powinien zostać zastosowany ten sam schemat, jak  w przypadku terenów po KWK „Paryż”, to znaczy należy podjąć próbę wykreowania  z upływem czasu  tzw. projektów wynikowych, które będą czerpać korzyści z wdrażania przede wszystkim projektu rdzeniowego (projekt O7), a także projektu DG Networking (projekt O8).Ze względu na relatywnie wysoki poziom samoorganizacji mieszkańców Strzemieszyc należy oczekiwać inicjatyw obywatelskich poprawiających jakość zamieszkania i poziom bezpieczeństwa. Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku obszaru Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane istnieje konieczność wypracowania projektu rdzeniowego, który koncentrowałby wysiłki na wykreowaniu nowych funkcji miejskich i podniesieniu rangi dzielnicy, jako jednego z dwóch obok Ząbkowic, centrów lokalnych Dąbrowy Górniczej.
 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0