Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Podobszar: Hałda Kazdębie
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, Podobszar: Hałda Kazdębie

Powierzchnia obszaru:  0,122 km2 (0,06% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców: 0 osób (0,00% ogółu mieszkańców miasta)


 

Granicami podobszaru objęty jest teren inwestycyjny: Kazdębie.

 

Hałda Kazdębie jest częścią Priorytetowego obszaru rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, wchodzącego w skład obszaru zdegradowanego Strzemieszyce. Teren położony jest przy drodze nr 790, prowadzącej do dzielnicy Łosień. Graniczy z działką, na której usytuowana jest estakada taśmociągu surowcowego do ArcelorMittal Poland SA. Teren jest przeznaczony na działalność produkcyjno-usługową. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno-usługowa, obiekty i urządzenia produkcyjne, składy, magazyny; obiekty i urządzenia usług komercyjnych, w tym w szczególności usługi handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, edukacji, obsługi finansowej, biurowo-administracyjnej i inne. Przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; tereny komunikacji; zieleń urządzona; zieleń o funkcjach izolacyjnych; parkingi niezbędne do obsługi wyznaczonych terenów zabudowy produkcyjno-usługowej. Działka objęta jest  granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej.

 

Głównymi problemami terenu są:  degradacja środowiskowa związana z istnieniem nasypu pohutniczego, brak układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu.

 

Celem rewitalizacji Hałdy Kazdębie jest kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Podział terenu na działki o powierzchni od 0,5 ha do 1,5 ha będzie odpowiadał na zapotrzebowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)  i tym samym niwelował deficyt tego typu terenów w obecnej ofercie inwestycyjnej miasta. Przebudowa znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Hałdy Kazdębie drogi DW 790, stanowiącej dojazd do terenu inwestycyjnego Tucznawa, sprzyja wzrostowi zainteresowania firm sektora MŚP terenem hałdy. W ramach projektu:  Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych -  Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej, wykonano m.in. badania geotechniczne oraz aktualizację dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dla terenu Kazdębie.

 

 

 

 Hałda Kazdębie  (Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej)Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0