Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Podobszar: Strzemieszyce Wielkie
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, Podobszar:  Strzemieszyce Wielkie

Powierzchnia obszaru: 4,22 km2   (2,23% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców: 3 843 osób (3,21% ogółu mieszkańców miasta)Podobszar Strzemieszyce Wielkie wchodzący w skład Priorytetowego obszaru rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, stanowi znaczącą część obszaru zdegradowanego dzielnicy Strzemieszyce. Północna granica podobszaru przebiega wzdłuż drogi krajowej 94 (ul. Katowicka na odcinku dąbrowskim) mając swój początek przy zjeździe na drogą E75, a koniec przy zjeździe na drogę w kierunku Kazdębia i Strzemieszyc Małych. Wschodnia część obszaru obejmuje tereny zielone tzw. Sroczą Górę. Następnie granica przebiega wzdłuż ulicy Strzemieszyckiej, skręcając wzdłuż torów kolejowych w Narutowicza i dalej przechodząc w ul. Orkana. Południowa część obszaru uwzględnia tereny po byłej oczyszczalni Strzemieszyce. Dalej w kierunku zachodnim granica przebiega wzdłuż linii kolejowej, uwzględniając tereny dworca PKP Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce oraz niezagospodarowany teren poniżej linii kolejowej, zawarty między ulicami: Grabocińską i Środkową. Następnie,  zgodnie z przebiegiem linii kolejowej, skręca w kierunku południowym, dochodząc do granicy z Sosnowcem. Zachodnio-południową część podobszaru stanowią głównie tereny zielone – tzw. las na Sulnie. Następnie granica wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej dochodzi do ul. Katowickiej domykając zasięg przestrzenny podobszaru.

 

Podobszar Strzemieszyce Wielkie  tworzą ulice: Akacjowa, Hetmańska, Hotelowa, Kozubka, Łazienna, Majewskiego, Modrzejowska, Obrońców Pokoju,  Ofiar Katynia, Rybna, Sosnowa, Stacyjna, Studzienna, Szarych Szeregów, Transportowa, Tylna, Warszawska, Zielna, Źródlana, Żwirki i Wigury.

 

 

Liczba ludności podobszaru w ciągu ostatnich pięciu lat (2010 – 2014) zmniejszyła się o 1,21%. Chociaż na  porównywalnym poziomie pozostaje bezrobocie (248 osób w 2010 r., 251  w roku 2014), istotnie wzrosła liczba długotrwale bezrobotnych z 78 w roku 2010 do 140 w roku 2014., tj. prawie o 79,5%. Osoby pozostające bez stałego zatrudnienia stanowią 6,5% ogółu mieszkańców podobszaru. Wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej. W 2010 r. zasiłkami z MOPS objętych było: 52 osoby i 36 rodzin (137 osób w rodzinach) natomiast na koniec 2014 r. było to już 67 osób i 53 rodziny (179 w rodzinach). W podobszarze Strzemieszyce Wielkie w 2014 r. zarejestrowanych było 377 podmiotów gospodarczych. Większość z nich stanowiły mikro i małe firmy – odpowiednio 355 i 22 podmioty. W porównaniu z 2011 r. kiedy to na tym terenie funkcjonowały  354 firmy, nastąpił wzrost o 6,5%. Działające w podobszarze podmioty gospodarcze to najczęściej firmy rodzinne skoncentrowane na działalności handlowej i usługowej. Na każdych 100 mieszkańców obszaru przypada niespełna 10 podmiotów gospodarczych.  

 
Wśród podstawowych problemów wskazanych przez mieszkańców w trakcie spotkania diagnostycznego były: bardzo zły stan środowiska, ze względu na lokowanie w dzielnicy najbardziej uciążliwych działalności, w tym związanych z przetwarzaniem odpadów, ponadto zły stan infrastruktury kolejowej oraz brak urządzonych terenów zielonych z rozwiniętymi funkcjami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi. Pomimo zagrożeń związanych z negatywnymi skutkami środowiskowymi spowodowanymi uciążliwą działalnością realizowaną w dzielnicy, zidentyfikowano również kilka potencjałów, stanowiących fundament przyszłych działań rewitalizacyjnych. Pierwszym z nich jest duża aktywność obywatelska mieszkańców dzielnicy oraz silne poczucie tożsamości lokalnej. Drugim jest istnienie miejsc i obiektów, które mogą spełniać funkcje lokalnego centrum (np. obiekt biblioteki publicznej) lub miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego (m.in. Srocza Góra). Obszar ma więc istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.

 

 

 
Pustostany w Strzemieszycach Wielkich przy ul. Warszawskiej   (Autor: Adam Polko)

 
Budynek po byłym kinie „Paw” w Strzemieszycach Wielkich przy ulicy Warszawskiej

(Autor: Adam Polko)


Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0