Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Wiązka projektów rewitalizacji obszaru Ząbkowice
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

W priorytetowym obszarze rewitalizacji Ząbkowice projekty cechuje silna sieć powiązań. Projekty rdzeniowe należy wyróżnić ze względu na dwie lokalizacje istotne z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych. Pierwsza to centrum dzielnicy, druga Osiedle Młodych Hutników.

 

W centrum dzielnicy projektem rdzeniowym przyczyniającym się do ożywienia gospodarczego jest rewitalizacja terenu Huty Szkła Gospodarczego (projekt: Rewitalizacja terenu Huty Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach, wnioskodawca: MEGA-MET sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej).

 

Wsparciem dla tego projektu są przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków zamieszkania.
Podobnie jak w przypadku innych zmarginalizowanych osiedli w Dąbrowie Górniczej uwzględniono schemat rewitalizacji oparty kompleksowym wsparciu społeczności lokalnej zdegradowanych obszarów, w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W przypadku Ząbkowic dotyczy to przede wszystkim rejonu ulicy Sikorskiego (projekt rdzeniowy: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych, wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej).

 

Rewitalizacja Osiedla Młodych Hutników opiera się na kompleksowych działaniach infrastrukturalnych i społecznych podejmowanych zarówno przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również miasto i jego instytucje (MOPS i PUP). Działania dedykowane grupom wymagającym wsparcia, zwłaszcza dzieciom i młodzieży zamieszkałym w budynkach socjalnych, osobom bezrobotnym oraz zagrożonym wykluczeniem ze względu na wiek, w tym niepełnosprawność przewiduje projekt O5. Stworzenie klastra społecznego, poradnictwo z zakresu działania w trzecim sektorze oraz doradztwo dla animatorów lokalnych i liderów społecznych realizowane w ramach projektu O2 przyczynią się do wzmocnienia potencjału społeczności lokalnej oraz większej aktywności obywatelskiej, a  rozwojowi rodzin zastępczych, podnoszeniu kwalifikacji pełnoletnich wychowanków służyć będzie realizacja projektu O11. Natomiast realizacja projektu O12  sprzyjać będzie poprawie jakości życia seniorów, a także podnoszeniu świadomości mieszkańców o potrzebach i problemach seniorów.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0