Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Podobszar: Śródmieście
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Powierzchnia obszaru: 1,293 km2 (0,68% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców: 12 575 osób (10,50% ogółu mieszkańców miasta)Podobszar: Śródmieście jest częścią Priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum, który  wchodzi w skład obszaru zdegradowanego Dąbrowa. Granica podobszaru biegnie wzdłuż ulicy Limanowskiego do Przybylaka, omijając tereny Centrum Handlowego „Pogoria”  i dalej ulicą Kościuszki, Sobieskiego, Sienkiewcza do ulicy  Dąbrowskiego, a stąd  do ulicy  3 Maja i dalej Górniczą do Legionów Polskich, uwzględniając teren i obiekty Muzeum Miejskiego „Sztygarka”, Zespołu Szkół Zawodowych Sztygarka oraz Parafii p.w. Św. Barbary. Dalej granica podobszaru  biegnie wzdłuż ul. Legionów Polskich (poniżej linii zabudowy) do Al. Róż i dalej przechodząc przez Królowej Jadwigi do ulicy Kołłątaja, następnie Augustynika,  Kopernika, Konopnickiej  do skrzyżowania z ulicą Limanowskiego. Podobszar obejmuje Park Hallera po obu stronach Alei Róż.Podobszar obejmuje następujące  ulice: 3 Maja, Aleja Róż, Augustynika, Cieplaka (częściowo), Dąbrowskiego (częściowo), Dojazdowa, Górnicza, Górników Redenu (częściowo), Kadena Bandrowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej (fragment), Kopernika (fragment), Kościuszki, Królowej Jadwigi (fragment), Limanowskiego, Nowa, Okrzei, Paryska, Plac Wolności, Przybylaka, Sienkiewicza, Skibińskiego, Sobieskiego, Spokojna, Stara, Wąska, Wierzbowa.


W Śródmieściu zgrupowane są najistotniejsze z punktu widzenia wizerunku miasta reprezentacyjne przestrzenie publiczne oraz tereny, które do takiego miana pretendują. W szczególności są to: ulica Kościuszki skupiająca instytucje i obiekty kultury (m.in. Miejską  Bibliotekę Publiczną i wymagający rewitalizacji poprzemysłowy obszar po dawnej fabryce DEFUM, budynek po kinie „Ars”, Plac Wolności ze zmodernizowanym Pałacem Kultury Zagłębia oraz ulica 3 Maja, która pełniła kiedyś funkcję tradycyjnej głównej ulicy handlowej w mieście. W tej części miasta znajdują się obiekty pełniące istotne funkcje symboliczno-historyczne dla jego mieszkańców. Są to: Muzeum Miejskie „Sztygarka” wraz z Kopalnią Ćwiczebną,  Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”, Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej oraz Bazylika Matki Boskiej Anielskiej i  kościół pw. św. Barbary.


 

 

Liczba mieszkańców Śródmieścia zmniejsza się w szybszym tempie aniżeli w innych obszarach miasta. Podczas gdy w latach 2010 – 2014 liczba ludności Dąbrowy Górniczej zmalała o 3%, dla Śródmieścia wskaźnik ten wynosi 4,7%. Dla ulic o liczbie mieszkańców przekraczającej 1 000 osób, najdotkliwiej stan ten odczuwany jest w przypadku m.in. ul. Sienkiewicza (-7,3%), Dąbrowskiego (- 6,2%), Augustynika (- 5,5%), 3 Maja (-5,1%). Jednocześnie wzrasta liczba osób i  rodzin objętych pomocą społeczną. W 2010 roku pod opieką MOPS pozostawało w centrum miasta 97 osób i 137 rodzin. Na koniec roku 2014 liczby te wynosiły odpowiednio 107 i 141. W przypadku ulicy Sienkiewicza wskaźnik obrazujący liczbę korzystających z pomocy MOPS wzrósł z 2,95% w roku 2010 do 6,21% w roku 2014, z kolei dla  ul. Kopernika zwiększył się w tym czasie z 1,49% do 2,93%, a dla ul. Kościuszki z 3,72% do 4,02%.

Problemem pozostaje bezrobocie. W roku 2010 pozostający bez pracy mieszkańcy Śródmieścia  stanowili 14,67% ogółu bezrobotnych dąbrowian. Na koniec 2014 r. wskaźnik ten wynosił 15,24%. Największy wzrost bezrobocia mierzonego w tym przypadku udziałem bezrobotnych w liczbie mieszkańców danej ulicy, wystąpił w następujących miejscach: ul. Kadena Bandrowskiego, gdzie udział bezrobotnych wzrósł z 4,76% w roku 2010 do 7,92% w roku 2014, w przypadku ul. Skibińskiego z 3,26% do 5,05%, ul. Kopernika z 4,99% do 6,92%, Cieplaka z 2,85% do 4,25%, Konopnickiej 4,9% do 7,27%, Limanowskiego z 6,12% do 8,78%, a dla Kolejowej z 9,38 do aż 17,78.

 

Na koniec roku 2014, w porównaniu z rokiem 2010, liczba bezrobotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej była niższa o 1,1%. W obszarze Centrum wyższa o 2,8% 

 

W okresie 2011-2014 następował systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w podobszarze Śródmieście. W 2014 r. firm było 2067, podczas gdy w 2011 r. 1972. Większość podmiotów gospodarczych to firmy mikro lub małe, odpowiednio 1966 i 82 podmioty w 2014 r. Na każdych 100 mieszkańców obszaru przypadało 16 firm. Uwzględniając specyfikę centrum miasta, wiele firm prowadzi działalność handlową i usługową zlokalizowaną na kilku największych ulicach miasta: Kościuszki, Królowej Jadwigi, Sobieskiego czy 3 Maja.

Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 roku na próbie 1000 osób wynika, że dla  większości respondentów, centrum Dąbrowy Górniczej jest tylko punktem przesiadkowym na mapie miasta, miejscem dokonywania zakupów lub pracy.  Dla większości osób biorących udział w badaniu, centrum Dąbrowy Górniczej  jest przeciętnie interesujące, a prawie 60% z nich odpowiedziało, że obszar ten nie posiada raczej funkcji, które byłyby w stanie zainteresować i przyciągnąć potencjalnych użytkowników spoza miasta. Mimo ogólnie dobrej oceny dostępności  komunikacyjnej, negatywnie oceniano możliwość poruszania się rowerem po centrum miasta (49,27%)  oraz dostępność miejsc parkingowych (53,46%). Stan podstawowych elementów infrastruktury technicznej w centrum Dąbrowy Górniczej jest oceniany jako przeciętny lub poniżej przeciętnej. Niecałe 10% bardzo dobrze ocenia stan techniczny infrastruktury parkowej oraz skwerów i miejskiej zieleni urządzonej. Poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w porze nocnej  oceniane negatywnie przez 45,29%, odczuwane jest zagrożenie związane z chuligaństwem (51,44%) oraz wandalizmem (50,94%). Stan udogodnień dla niepełnosprawnych tylko 2,62% oceniło jako bardzo dobry, a 17,21% jako zły. Mieszkańcy wskazują, że w pierwszej kolejności brakuje miejsc gdzie istniałaby możliwość spędzenia miło czasu wolnego (ponad 50% -  restauracji, kawiarni, pubów oraz klubów), a w następnej kolejności hoteli i miejsc noclegowych oraz reprezentacyjnych przestrzeni publicznych. Niespełna 1/3 wskazuje na brak znaczących imprez kulturalnych i sportowych. Ponad 55 % mając możliwość wyboru zadecydowałoby się na zamieszkanie poza centrum .

W 2011 r. przeprowadzone zostały warsztaty „charrette”, których celem była m.in. diagnoza sytuacji w śródmieściu Dąbrowy Górniczej . W ramach prac warsztatowych ustalono, że na liście najważniejszych problemów gospodarczych  rozwoju dzielnicy są: znaczna ilość terenów i obiektów poprzemysłowych, zdegradowane tereny kolejowe, zła kondycja finansowo-gospodarcza niektórych przedsiębiorstw, brak przestrzeni biurowych na wysokim poziomie, nadal występująca produkcja przemysłu ciężkiego, relatywny upadek handlu na ul. 3-go Maja i innych (trudność z ożywieniem handlu), brak życia miejskiego wieczorami (zagrożenie dla małych firm sektora gastronomicznego). Wśród najważniejszych problemów kulturowych wskazano: bariery architektoniczne w obiektach kultury, zagospodarowanie budynku kina ARS, rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, uatrakcyjnienie terenu PKZ (ogródki kawowe), niewystarczające środki finansowe na zwiększenie różnorodności oferty kulturalnej, niewystarczającą liczbę miejsc (rozwój talentów), niewykorzystany potencjał artystów lokalnych, brak placów zabaw, brak warsztatów rozwoju teatrologii. W sferze problemów środowiskowych najczęściej wymieniano: niezagospodarowane nieużytki, spadek ilości terenów zielonych, niską emisję (tradycyjne systemy grzewcze), emisję komunikacyjną, znaczną ilość obiektów ocieplanych azbestem, niską świadomość ekologiczną, wzmożony hałas komunikacyjny, małą ilość tras rowerowych. Na liście najważniejszych problemów społecznych znalazły się: dominująca liczba ludzi starszych dla których organizowanie wydarzeń kulturalnych jest uciążliwe, funkcjonujące małe skupiska ludzi ubogich zagrożonych marginalizacją, bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi, brak zintegrowanych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i dobrych połączeń z terenami zielonymi, kwestia poczucia bezpieczeństwa, żebractwo dzieci, brak miejsc spędzania wolnego czasu, skupiska bezdomnych w wieżowcach, lokale o niskim standardzie przyciągające osoby z nizin społecznych.

 

Wśród najważniejszych wyzwań  dla rozwoju centrum wymieniono: uporządkowanie spraw związanych z zagospodarowaniem dworca kolejowego PKP (61,83%), wykreowanie odpowiednich miejsc związanych ze spędzaniem czasu wolnego (55,67%), poprawę wizerunku miasta (ponad 50%), poprawę ładu przestrzennego i estetyki obiektów (41,90%). Za obszary i obiekty które najbardziej wymagają zmian uznano: dworzec PKP, DEFUM (46,79%), budynek po dawnym kinie ARS (ok. 30%), stan techniczny budynków zlokalizowanych w centrum (64,18%). Według  mieszkańców centrum powinno być miejscem oferującym dużej rangi wydarzenia kulturalne (43,02%),  gdzie miło można spędzić czas wolny (42,81%),  oferującym wysokiej jakości handel i usługi,  przyjaznym dla mieszkańców i przyjezdnych. Konieczna jest poprawa miejskich przestrzeni publicznych, kreowania rozpoznawalnych obiektów stanowiących „magnesy” przyciągające i zatrzymujące ludzi w centrum.

Podobszar  rewitalizacji Śródmieście ze względu na rangę miejsca ma priorytetowy charakter. Uwzględniając duży potencjał w postaci miejsc o dużych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz instytucji działających w centrum miasta, należy dążyć przede wszystkim do kreowania trwałych i efektywnych ekonomicznie funkcji centrotwórczych. Do 2022 r. kluczową sprawą jest zagospodarowanie terenów po fabryce DEFUM. Centralna lokalizacja, skala istniejących obiektów i dodatkowo uregulowana sytuacja własnościowa  dają duże możliwości wypracowania i wdrożenia koncepcji nowego centrum miasta.

 

 

Tereny po byłym zakładzie produkcji maszyn DEFUM, ul. Kolejowa (Autor: Adam Polko)

 

 

 

Nieczynny budynek dworca PKP Dąbrowa Górnicza (Autor: Adam Polko)

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0