Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Podobszar: tereny po KWK „Paryż”
25/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Powierzchnia obszaru:  0,818 km2 (0,43% powierzchni miasta)
Liczba mieszkańców:  0 (0% ogółu mieszkańców miasta)

 

Podobszar  rewitalizacji – tereny po KWK „Paryż” położony jest w Priorytetowym obszarze rewitalizacji Centrum, w obrębie obszaru zdegradowanego Dąbrowa. Lokalizację terenu z punktu widzenia wyzwań rozwojowych całego miasta należy uznać za strategiczną. Podobszar od strony zachodniej graniczy z miastem Będzin, które w tej części (dzielnica Koszlew) chrakteryzuje się niską jakością zamieszkania i prawdopodonbnie także wymaga wsparcia rewitalizacyjnego. Od strony północnej granica podobszaru opiera się na linii kolejowej (trasa Katowice-Warszawa). Ze względu na gospodarczy charkater terenu pozostałości bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą wchodzą w centralną część podobszaru rewitalizacji. Wschodnią granicę wyznaczają nieruchomości Huty Bankowej, Natomiast od strony południowej podobszar domknięty jest ulicą Sobieskiego.Granicami podobszaru rewitalizacji objęte są ulice: Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska,  Sobieskiego (numery 10-16).

 

 

 

Podobszarem rewitalizacji objęty jest zdegradowany teren dawnej  KWK „Paryż” (zlikwidowanej w 1996 r.),  nadal czekający na rostrzygnięcia, które umożliwią jego gospodarczą reaktywację, rozwój i zmianę wizerunku. Zdaniem osób posiadających prawo własności lub będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości znajdujących się na terenie byłej kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej największymi barierami dla rozwoju obszaru jest  jakość dróg dojazdowych do działek (17,39%),  dostępność i stan infrastruktury technicznej oraz poziom bezpieczeństwa publicznego (po16,30%).  Ankietowani zapytani o plany dotyczące użytkowania nieruchomości w ciągu najbliższych 5 lat deklarowali chęć sprzedaży nieruchomości (33,33%) lub chęć zachowania prawa do niej i rozwijania na niej swojej działalności gospodarczej (29,63%), co oznacza, że obszar jest dość wysoko zróżnicowany pod względem prognoz użytkowania terenu . W 2014 r. w podobszarze rewitalizacji – tereny po KWK „Paryż” zarejestrowanych było 109 podmiotów gospodarczych. Większość z nich stanowiły mikro i małe firmy, zajmujące się różnorodną działalnością gospodarczą związaną z przeróbką węgla, produkcją, usługami transportowymi, składami i magazynami. Wśród firm średnich w obszarze zlokalizowane są m.in.: Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla „Dąbrowa”
sp. z o.o., „Ekobud-W” sp. z o.o. oraz Powiatowy Urząd Pracy. Ilość firm zarejestrowanych wykazuje tendencję wzrostową, w porównaniu z 2011 r., kiedy to na analizowanym terenie zlokalizowanych było 89 podmiotów gospodarczych.

W granicach podobszaru pozostaje również hałda Jadwiga, poprzemysłowy teren o powierzchni blisko 12 ha. Hałda, będąca pozostałością po działalności  górnictwa węgla kamiennego o objętości 380 tys. m3, utworzona z odpadów górniczych powstała w latach 60- tych ubiegłego wieku w wyniku  działalności kopalni „Paryż”. Nieruchomość nie jest zabudowana i obecnie nie jest wykorzystywana gospodarczo. Teren należy do największych, zdegradowanych obszarów miasta.

W Koncepcji  programowo-przestrzennej  zagospodarowania terenu, wypracowanej w ramach realizacji  projektu: Aktywizacja ekonomiczna obszarów poprzemysłowych – Hałda Jadwiga w Dąbrowie Górniczej (Etap I) zaproponowany sposób zagospodarowania przeznacza teren Hałdy Jadwiga pod obiekty produkcyjne . Ideą  jest rewitalizacja tego terenu poprzez nadanie mu stabilnej i jednoznacznie określonej funkcji. Zakład produkcyjny m.in. z uwagi na wielkość środków jakie będzie należało przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia, a także późniejsze dążenie do zrealizowania założonego planu biznesowego stwarza największe szanse powodzenia przedsięwzięcia i przewidywalne efekty. Realizacja zakładu produkcyjnego wiąże się także z generalnym uporządkowaniem terenu i wprowadzeniem nowej jakości przestrzeni. Teren przestaje być nieużytkiem, o niskim poziomie bezpieczeństwa i nieproduktywnej powierzchni. W przygotowanym projekcie dokonano podziału terenu na trzy obszary – co tworzy różne oferty  inwestycyjne. Teren  został otoczony zazielenionymi wałami ziemnymi o wysokości 2m o funkcji izolacyjnej, dostosowano się do 20% wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. Założono spełnienie  warunku ustalonego przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o realizacji przedsięwzięć  o potencjalnie znaczącym oddziaływaniu na środowisko i ewentualnej uciążliwości ograniczonej do granic działki własnej – powyższe stanowi gwarancję  realizacji inwestycji  przyjaznych środowisku. Dla jednego  z wyznaczonych obszarów zaprojektowano  bocznicę kolejową, która wzbogaca ofertę inwestycyjną i jest atutem terenu. Istotnymi atutami terenu są: korzystne położenie w obszarze dzielnicy śródmiejskiej, możliwość dobrego skomunikowania z pozostałymi dzielnicami miasta oraz miastami aglomeracji i regionu, możliwość zagospodarowania obszaru na cele gospodarcze, możliwość rekultywacji i wykorzystania odpadów w pracach inżynierskich lub w budownictwie drogowym.

Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (II edycja) wyznacza  obszar rewitalizacji poprzemysłowej, obejmujący teren po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Paryż”, wymagający nadania nowej, trwałej funkcji gospodarczej, rekompensującej utracone miejsca pracy i wzmacniającej bazę ekonomiczną miasta. Jako przyszłe funkcje obszaru preferowane będą usługi oraz  działalność produkcyjna nie stwarzająca uciążliwości dla mieszkańców, których lokalizacja przyczyni się do podniesienia standardu funkcjonalnego i estetyki zabudowy. Przekształcenia zagospodarowania obszaru mogą następować etapowo, a docelowo istniejąca zabudowa powinna być zastąpiona obiektami o architekturze dostosowanej do lokalizacji na obrzeżu śródmieścia .Układ przestrzenny Zespołu kopalni węgla kamiennego „Paryż” wskazany jest w Studium jako obszar, gdzie należy dążyć do ich zachowania i adaptacji, uporządkowania otoczenia  z wprowadzeniem komponowanej zieleni. Dodatkową wartość stanowi część terenu z zachowanymi obiektami z XIX/XX w. i z lat międzywojennych XX w. przy ul. Perla o walorach kulturowych.

Wśród innych zabytków nieruchomych wymienione są:
- ul. Perla:  Zespół zabudowy kopalni węgla kamiennego "Paryż".  Zespół kilkunastu budynków przemysłowych (w tym szyby "Paryż" i "Cieszkowski", hale, warsztaty) i magazynowych z XIX/XX w. W części podziemnej m.in.  wykuta w węglu kaplica górnicza p.w. św. Barbary.  
- ul. Perla 7:  Dom osiedla robotniczego;
- ul. Perla 8:  Dom osiedla robotniczego.

Uwzględniając po pierwsze strategiczną lokalizację obszaru rewitalizacji, tj. bezpośrednie sąsiedztwo centrum Dąbrowy Górniczej oraz bliskość Będzina; po drugie potencjał gospodarczy oparty na lokalnych przedsiębiorcach, po trzecie zachowane walory dziedzictwa kultury przemysłowej przyjęto założenie, że tereny po KWK „Paryż” w procesie rewitalizacji staną się miejscem koncentracji zróżnicowanej aktywności biznesowej.

 

 Tereny byłej KWK „Paryż”  (Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej)

 

 

 

Tereny byłej KWK „Paryż”   (Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej)

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0