Aktualności Portal Mapa strony Galerie
grafikaborder
Obszary rewitalizacji
24/05/2016
Anna Zubko
 
 
 
 


Zasięg przestrzenny obszarów rewitalizacji Dąbrowy Górniczej został wyznaczony w oparciu o wnioski wynikające z:

- diagnozy zjawisk kryzysowych w podsystemach: społeczno-gospodarczym i urbanistyczno-środowiskowym;

- spotkań z mieszkańcami, warsztatów strategicznych oraz wizyt studialnych, w trakcie których zidentyfikowano miejsca i obiekty, które ze względu na swój potencjał rozwojowy zasługują na objęcie działaniami rewitalizacyjnymi;

- analizy aktualnych miejskich dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych,  w zakresie komplementarności rozstrzygnięć w nich zawartych z  możliwymi do podjęcia działaniami rewitalizacyjnymi.

 

Uwzględniając trzy powyższe kryteria delimitacji wyodrębniono dwa typy obszarów wymagających podjęcia interwencji w ramach programu rewitalizacji: obszary zdegradowane i priorytetowe obszary rewitalizacji.

Obszary zdegradowane miasta Dąbrowa Górnicza stanowią tereny,  na których zidentyfikowano stan kryzysowy, przejawiający się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności depopulacją, ubóstwem, bezrobociem na poziomach przekraczających przeciętne wskaźniki określone dla całego miasta. Ponadto, w obszarach zdegradowanych  Dąbrowy Górniczej stan kryzysowy wynikający z problemów społecznych jest potęgowany występowaniem co najmniej jednego z następujących zjawisk: niskiego poziomu przedsiębiorczości, niskiego poziomu bezpieczeństwa publicznego, degradacji technicznej infrastruktury oraz zaniedbania miejskich przestrzeni publicznych, niskiej jakości środowiska wynikającej z przekroczenia norm środowiskowych i negatywnych skutków uciążliwych dla środowiska działalności gospodarczych.Priorytetowe obszary rewitalizacji miasta Dąbrowa Górnicza stanowią części (podobszary) obszarów zdegradowanych, które ze względu na skalę i istotność występujących zjawisk kryzysowych, jak również konieczność kontynuacji działań rewitalizacyjnych przeprowadzonych w ramach poprzedniej edycji programu rewitalizacji powinny zostać objęte interwencją w pierwszej kolejności. Wyodrębnienie priorytetowych obszarów rewitalizacji pozwala na skoncentrowanie wysiłków oraz ograniczonych środków finansowych na rozwiązaniu najbardziej istotnych i pilnych problemów. Przyjęto założenie, że do 2022 roku,  stanowiącego horyzont czasowy programu, w ramach obszarów zdegradowanych istnieje możliwość wyznaczenia kolejnych priorytetowych obszarów rewitalizacji, pojawiających się sukcesywnie,  w miejsce uwalniane przez obszary, w których podejmowane działania rewitalizacyjne przyniosą zakładane efekty. Uwzględniając zasadę koncentracji, łącznie priorytetowe obszary rewitalizacji nie będą obejmować terenów większych niż 20% powierzchni miasta i zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców.     

Na podstawie diagnozy zjawisk kryzysowych w Dąbrowie Górniczej zidentyfikowano cztery obszary zdegradowane:

1. Obszar zdegradowany Dąbrowa, obejmujący swym zasięgiem dzielnice i osiedla: Śródmieście, Mydlice Północ, Mydlice Południe, Reden i Adamiecki, Aleje, Zielona-Korzeniec-Dziewiąty oraz tereny po KWK Paryż;

2. Obszar zdegradowany Gołonóg, w skład którego wchodzą osiedla: Gołonóg, Stary Gołonóg, Kasprzak, Tworzeń, a także Manhattan oraz Brodway;

3. Obszar zdegradowany Ząbkowice, obejmujący swym zasięgiem dzielnicę Ząbkowice;

4. Obszar zdegradowany Strzemieszyce, który tworzą:  Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe i hałda Kazdębie.

 

W skład obszarów zdegradowanych wchodzą wszystkie dzielnice, w których odnotowano wysoką koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych oraz degradację w wymiarze urbanistyczno-środowiskowym (kolory czerwony lub pomarańczowy w Tabeli 20).

W każdym z obszarów zdegradowanych istnieją miejsca koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Równocześnie zidentyfikowano w nich miejsca i obiekty, które w wyniku procesu rewitalizacji zachowają swoje wartości historyczne, kulturowe i przyrodnicze przyczyniając się jednocześnie do poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego, większej integracji społeczności lokalnej oraz wzrostu aktywności obywatelskiej i zawodowej. Wskazane w programie obszary zdegradowane,  są w wymiarze urbanistycznym kluczowymi obszarami miasta, w których jednym z podstawowych wyzwań jest przywrócenie lub wzmocnienie  funkcji centrotwórczych
(w przypadku Śródmieścia funkcji centrum miasta, natomiast w Ząbkowicach, Strzemieszycach
i Gołonogu odtworzenie centrów dzielnicowych).

Uwzględniając skalę występowania zjawisk kryzysowych, a także konieczność kontynuacji już podjętych działań rewitalizacyjnych, w ramach obszarów zdegradowanych zostało wyznaczonych 6 priorytetowych obszarów rewitalizacji.  Dwa z nich tj. Priorytetowy obszar rewitalizacji Centrum oraz Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, składają się z podobszarów. Zgodnie bowiem z wytycznymi  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  na lata 2014 – 2020 (Rozdział 3: Kwestie definicyjne, wyjaśnienie pojęć) z dnia 3 lipca 2015 r. oraz   art. 10 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji, obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary  nie posiadające ze sobą wspólnych granic. Ponadto niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, na których występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji w przypadku gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Powyższe warunki spełnia teren po kopalni węgla kamiennego „Paryż” będący podobszarem obszaru rewitalizacji Centrum oraz teren hałdy Kazdębie, który jest podobszarem obszaru rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane. Obydwa tereny doświadczają negatywnych zjawisk będących następstwem ich poprzemysłowego charakteru (pogłębione analizy problemów przedstawiono odpowiednio w punktach 4.1. i 4.5.). Z kolei zarówno wizje, cele, kierunki działań, jak również planowane do realizacji projekty na obydwu terenach poprzemysłowych przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Centrum i dzielnicy Strzemieszyce.   

1. Priorytetowy obszar rewitalizacji Centrum, 
który tworzą: Podobszar Śródmieście i Podobszar: tereny dawnej KWK „Paryż” ze względu  na koncentrację problemów społecznych i konieczność zagospodarowania terenów poprzemysłowych w ścisłym Śródmieściu (tereny DEFUM i okolice dworca kolejowego), a także ze względu na konieczność wprowadzenia nowych funkcji na zdegradowanym terenie poprzemysłowym bezpośrednio sąsiadującym z obszarem śródmiejskim (tereny po KWK Paryż);

2. Priorytetowy obszar rewitalizacji Park Zielona i osiedle przy ul. Robotniczej, ze względu na konieczność odnowy dużych terenów cennych przyrodniczo w powiązaniu z aktywnością mikrospołeczności zdegradowanego i zmarginalizowanego osiedla przy ulicy Robotniczej;
 

3. Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Mickiewicza/Norwida, ze względu na koncentrację wyzwań demograficznych i społecznych oraz konieczność podjęcia dalszych kompleksowych działań rewitalizacyjnych zapoczątkowanych modernizacją przestrzeni publicznej Alei Majakowskiego;


4. Priorytetowy obszar rewitalizacji Ząbkowice, ze względu na kumulację zarówno problemów społeczno-gospodarczych, jak i urbanistyczno-środowiskowych, skutkujących zagrożeniem marginalizacji dzielnicy mającej potencjał centrum lokalnego;

5. Priorytetowy obszar rewitalizacji Strzemieszyce Wielkie i sąsiednie tereny zdegradowane, który obejmuje Podobszar Strzemieszyce Wielkie oraz Podobszar Hałda Kazdębie, ze względu na koncentrację problemów społecznych połączonych z degradacją przestrzeni publicznych oraz dużymi uciążliwościami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, skutkującymi zagrożeniem marginalizacji dzielnicy mającej potencjał centrum lokalnego. Ponadto ze względu na konieczność wprowadzenia nowych funkcji w strategicznie zlokalizowanym terenie poprzemysłowym Hałda Kazdębie, konieczność wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), dywersyfikację  
i uporządkowanie terenów poprzemysłowych co przyczyni się również do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej Strzemieszyc;


6. Priorytetowy obszar rewitalizacji Osiedle Łączna, ze względu na koncentrację problemów społecznych i konieczność wsparcia integracji i spójności mikrospołeczności osiedla socjalnego i sąsiadującego z nim terenu (zabudowa przy ulicy Spisaka).

Obszary zdegradowane i priorytetowe obszary rewitalizacji  Dąbrowy Górniczej (wg danych na  koniec 2014 r.)

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0